北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Fotografie a odtla?ky prstov

Na tejto strane:


Preh?ad

Ke? ?iadate o nepris?ahovalecké víza, budete musie? odosla? digitálnu fotografiu nie star?iu ako ?es? mesiacov ako sú?as? formulára DS-160. Jedna klasická fotografia sa prikladá aj k ?iadosti, ktorú predkladáte na ve?vyslanectve alebo konzuláte USA v deň vá?ho pohovoru. Pri pohovore na ve?vyslanectve alebo konzuláte USA vám budú odobraté aj odtla?ky prstov.

D?le?ité upozornenie pre ?iadate?ov o víza o po?iadavkách na fotografiu: Fotografia na?ítaná do ?iadosti DS-160 musí by? nová (doteraz nepou?itá pri ?iadosti o vízum a záber nie star?í ako 6 mesiacov). Okrem na?ítanej fotografie musíte prinies? na pohovor aj originál fotografie o ve?kosti 5x5 cm vytla?eny na fotografickom papieri s bielym pozadím a bez akychko?vek tieňov na tvári. Upozorňujeme, ?e ?selfies“ alebo iné zábery, ktoré nesp?ňajú kritériá nem??me prija? a budú ma? za následok spomalenie spracovania ?iadosti o vízum. Aj ke? na?ítate fotografiu  do ?iadosti, nie je zaru?ené, ?e záber  systém akceptuje na spracovanie ?iadosti a vytla?enie víza.

Po?iadavky na digitálnu fotografiu

Va?a fotografia k ?iadosti o vízum musí sp?ňa? ur?ité kritériá tykajúce sa ve?kosti a obsahu. Odoslanie fotografií, ktoré nesp?ňajú tieto kritériá, m??e oneskori? proces ?iadosti o vízum. K tomu aby fotografie zodpovedala Vá?mu sú?asnému vzh?adu je potrebné, aby bola vyhotovená po?as poslednych ?iestich mesiacov. Ak obnovujete predchádzajúce vízum, nem??ete pou?i? fotografiu s predchádzajúceho víza.

Ak fotka nesp?ňa po?iadavky, bude potrebné dolo?i? novú fotografiu pred spracovaním va?ej ?iadosti o vízum, a to aj v prípade, ?e ju systém ?iadostí o víza prijal.

Ve?kos? hlavy

Vy?ka hlavy meraná od vrchnej ?asti hlavy vrátane vlasov po spodnú ?as? brady musí by? v rozmedzí 50 % a? 70 % celkovej vy?ky fotografie. Vy?ka o?í meraná od spodného okraja fotografie po úroveň o?í musí by? v rozmedzí 55 % a? 70 % - alebo pribli?ne 2/3 - vy?ky fotografie.

Okuliare: Od 1. novembra 2016  nebudú povolené okuliare na vízovych fotografiách. Preto striktne trváme na predlo?ení  aj originálu fotografie, ktorá sp?ňa po?iadavky pod?a in?trukcie na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html pri vízovom pohovore.

Rozmery fotografie

Fotografia musí ma? tvar ?tvorca, ?o znamená, ?e vy?ka fotografie musí by? rovnaká ako jej ?írka. Minimálne rozmery fotografie sú 600 x 600 pixelov (vy?ka x ?írka). Maximálne rozmery sú 1200 x 1200 pixelov (vy?ka x ?írka).

7 krokov pre úspe?nú fotografiu

Orientácia hlavy

Orientácia hlavy je d?le?itá. Musí by? umiestnená v rámci fotografie tak, aby bolo vidie? celú va?u tvár. Pozerajte sa priamo do kamery a majte pritom otvorené o?i.

Zobrazenie hlavy na obrázku

Va?a fotografia musí zobrazova? celú hlavu od vrchnej ?asti vlasov a? po spodnú ?as? brady. Na dobrej fotografii je vy?ka hlavy 1-1-3/8 palca (25 a? 35 mm) alebo hlava zap?ňa 50 % - 70 % fotografie, ako napríklad:

Umiestnenie v strede

Hlava by mala by? v strede záberu.

Ukáza? o?i

Majte otvorené o?i. Va?e o?i by mali by? umiestnené v 2/3 hornej ?asti fotografie alebo v rozmedzí 1-1/8 palca a? 1-3/8 palca (28 mm a? 35 mm) - pribli?ne 60 % - od spodného okraja fotografie.

Pozadie

Plocha na fotografii za vami by mala by? jednoduchá, najlep?ie biela alebo sivobiela. Najlep?ie vysledky dosiahnete, ke? sa posadíte pred ?isto biele alebo sivobiele pozadie.

Eliminova? tiene

Posa?te sa tak, aby bola celá va?a tvár osvetlená, a aby na tvári alebo na pozadí neboli ?iadne ru?ivé tiene.

Uvo?ni? sa a vyzera? prirodzene

Pri fotografovaní majte prirodzeny vyraz ako ?udia na tychto fotografiách:

Nemajte na hlave ?iapku alebo inú pokryvku hlavy, ktorá by zakryvala vlasy alebo vlasovú líniu, ak ich nenosíte denne z nábo?enskych d?vodov. Musí by? vidie? celú tvár a pokryvka hlavy nesmie vrha? na tvár ?iadne tiene.

Odtla?ky prstov

Sú?as?ou pohovoru na ve?vyslanectve alebo konzuláte USA budú ?iadate?om o víza odobraté odtla?ky prstov. Po?as procesu ?iadosti o vízum, zvy?ajne pri pohovore, sa rychlo odoberú odtla?ky prstov digitálnou metódou bez pou?itia atramentu. Odobratie odtla?kov prstov sa nevy?aduje od:

  • ?iadate?ov cestujúcich na oficiálnu vládnu slu?obnú cestu okrem ?iadate?ov o víza typu A-3 a G-5
  • ?iadate?ov mlad?ích ako 14 rokov a star?ích ako 79 rokov

Viac informácií

Viac informácií o ?pecifikáciách pre fotografiu na ?iados? o víza nájdete na webovej stránke Ministerstva zahrani?nych vecí.

Ministerstvo zahrani?nych vecí ponúka aj sekciu FAQ (?asto kladené otázky) tykajúcu sa fotografií tu.

北京时时彩官网首页 pk10长期挂机玩法 5星时时缩水 三公扑克牌作弊 新时时加奖 怎样破解手机棋牌 3d怎么买才能稳赚不赔 赛车6码二期怎么玩 真实捕鱼游戏 新疆时时最准的预测方法 11选5如何定胆 复式6码二中二三中三 必赢计划软件官网 pk10计划群稳赚 重庆老时时采彩开奖 非凡炸金花最新版本 福运网五分快三