北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Wizy dla dzieci

Wizy dla dzieci

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Wszyscy obywatele polscy, w tym dzieci podró?uj?ce do Stanów Zjednoczonych, musz? posiada? wiz?. Dzieci w wieku poni?ej 14 roku ?ycia posiadaj?ce obywatelstwo polskie i mieszkaj?ce w Polsce nie musz? mie? zeskanowanych odcisków palców i stawia? si? osobi?cie na rozmow? z konsulem. 

Je?eli rodzina wraz z dzieckiem przebywa aktualnie w Polsce, wymagane dokumenty mog? by? z?o?one na podstawie procedur dotycz?cych ubiegania si? o wiz? bez wymogu przeprowadzenia rozmowy.

Wymagane post?powanie w przypadku ubiegania si? o wiz? bez wymogu przeprowadzenia rozmowy:

Krok 1
Nale?y wnie?? op?at? za rozpatrzenie podania o wiz?.

Krok 2
Nale?y wype?ni? elektroniczny wniosek o wiz? nieimigracyjn? (DS-160).

Krok 3
Nale?y umówi? si? na spotkanie korzystaj?c z tej strony internetowej. Aby kwalifikowa? si? do zwolnienia z rozmowy z konsulem, trzeba odpowiedzie? na pytania w formularzu on-line lub zadzwoni? pod numer infolinii. Osoby zakwalifikowane otrzymaj? dok?adne instrukcje dotycz?ce sposobu dostarczenia dokumentów.

Aby umówi? si? na spotkanie, nale?y poda? trzy informacje:

  • Numer paszportu
  • Numer potwierdzenia op?aty (aby uzyska? pomoc w odnalezieniu tego numeru, nale?y klikn?? tutaj).
  • Dziesi?ciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzaj?cej z?o?enie formularza DS-160 zaczynaj?cy sie literami AA.

Krok 4


Nale?y dostarczy? nast?puj?ce dokumenty do najbli?szego biura TNT:

 • Wydruk potwierdzenia zakwalifikowania si? dziecka do ubiegania si? o wiz? bez rozmowy z konsulem (Interview Waiver Confirmation Letter) z numerem UID.
 • Formularz Dostarczenia Dokumentów. Prosz? klikn?? tutaj,  aby wydrukowa? formularz. Formularz nale?y wype?ni? r?cznie.
 • Wydruk strony potwierdzaj?cej z?o?enie elektronicznego wniosku DS-160
 • Zdj?cie, je?eli nie zosta?o wgrane do formularza DS-160, lub je?eli nie spe?nia  wymaganych kryteriów
 • Wa?ny paszport oraz poprzednie paszporty z wa?nymi wizami USA.
  • Je?eli jedno z rodziców dziecka posiada wa?n? wiz? nieimigracyjn? prosimy o za??czenie kopii wizy rodzica do dokumentów dziecka. W przypadku, gdy oboje rodzice posiadaj? wa?ne wizy, zalecamy do??czenie kopii wiz obojga rodziców do podania dziecka.           W podaniu wizowym dziecka, rodzice powinni jasno zaznaczy?, czy dziecko podró?uje z jednym czy z dwojgiem rodziców. 
  • Je?eli dziecko podró?uje bez rodziców prosimy o za??czenie listu wyja?niaj?cego dlaczego dziecko podró?uje samo lub z inn? osob? towarzysz?c?, kogo zamierza odwiedzi? w USA, itp. 
 • Je?eli nazwiska rodzica i dziecka s? ró?ne, nale?y dostarczy? odpis zupe?nego aktu urodzenia lub postanowienie s?dowe o adopcji.                                 

Krok 5

TNT dostarczy dokumenty do Ambasady/Konsulatu bezp?atnie.

Krok 6
Po przeprowadzeniu procedury wizowej, konsulat zwróci paszport/y oraz dodatkowe dokumenty do firmy kurierskiej TNT. 

Proces wizowy mo?e trwa? do 10 dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo do wezwania na indywidualn? rozmow? z konsulem ka?dej osoby staraj?cej si? o wiz?.

Dzieci podró?uj?ce do USA

Ze wzgl?du na rosn?c? liczb? uprowadzeń i wykorzystywania dzieci, US Customs and Border Protection (Urz?d Celny i Stra? Graniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki) zaleca, aby w przypadku, gdy dziecko podró?uje tylko z jednym rodzicem lub z opiekunem, osoba towarzysz?ca dziecku posiada?a pisemn? zgod? drugiego rodzica (lub obojga rodziców) na jego wyjazd poza granice kraju. Urz?d Celny i Stra? Graniczna Stanów Zjednoczonych zaleca, aby pismo by?o napisane w j?zyku angielskim, potwierdzone notarialnie i zawiera?o stwierdzenie; “Potwierdzam, ?e moja ?ona/ mój m??/inna osoba podró?uje poza granice kraju z moim synem/córk? i wyra?am na to zgod?” (“I acknowledge that my husband/wife/other person is traveling with my son/daughter out of the country and has my permission to do so”).

Rodzice dziecka mog? równie? rozwa?y? udzielenie pe?nomocnictwa tymczasowemu opiekunowi na wypadek nieprzewidzianych okoliczno?ci medycznych, jakie mog? si? zdarzy? na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku, gdy opiek? prawn? nad dzieckiem sprawuje tylko jeden rodzic dokumenty, które to potwierdzaj?, takie jak postanowienie s?du dotycz?ce w?adzy rodzicielskiej, akt urodzenia dziecka wskazuj?cy tylko jednego rodzica, akt zgonu itp. b?d? przydatne w podró?y.

北京时时彩官网首页