北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Koordynatorzy Podró?y

Koordynatorzy Podró?y (Agencje turystyczne)

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Je?li s? Państwo przedstawicielami agenci turystycznej i wielokrotnie wyznaczacie spotkania dla swoich klientów mo?ecie utworzy? w naszym systemie profil zbiorowy dla swojej organizacji/firmy. Zamiast tworzy? nowy profil dla ka?dej osoby ubiegaj?cej si? o wiz?, funkcja ta pozwala na zarz?dzanie i ?ledzenie wszystkich klientów w Państwa profilu. Z tego miejsca mo?na zaplanowa?, prze?o?y?, anulowa? lub potwierdzi? kilka spotkań klientów z jednego dost?pu. Eliminuje to konieczno?? stosowania wielu nazw profili, hase? i ?ledzenia terminów umówionych spotkań z konsulem Państwa klientów z poziomu poszczególnych kont.

Nale?y pami?ta? o nast?puj?cych zasadach:

  • Je?li aplikant stara si? o spotkanie w trybie pilnym podanie nie mo?e by? wystosowane z profilu koordynatora. Aplikant musi to zrobi? ze swojego indywidulanego profilu. 
  • Je?li umawiaj? Państwo wielu aplikantów w czasie jednej sesji wszyscy oni b?d? umówieni na t? sam? dat? spotkania z konsulem. Je?li aplikanci nie wybieraj? si? razem musz? by? umawiani podczas osobnych sesji aby terminy rozmów z konsulem by?y ró?ne. 
  • Wystosowanie podania o zapis na spotkanie grupowe nie jest mo?liwe z profilu Koordynatora. Musi by? wys?ane z profilu osoby indywidualnej. Wi?cej szczegó?ów jest dost?pne na stronie przeznaczonej dla grup.

Instrukcje dost?pu do Profilu Agencji Turystycznych i Zarz?dzania Wieloma Terminami

Krok 1
Nale?y
zarejestrowa? si? i utworzy? profil w naszym internetowym systemie umawiania spotkań wizowych. Je?eli posiadacie Państwo ju? swój profil prosimy przej?? do kroku 2.

Krok 2
Nale?y wys?a? wiadomo?? na adres [email protected] w temacie wiadomo?ci podaj?c swój numer UID. Zapewni to Państwu dost?p do harmonogramu wyznaczania spotkań wizowych z poziomu agencji turystycznej. Numer UID mo?na znale?? po prawej stronie ekranu, obok nazwy u?ytkownika. Tre?? maila mo?e pozosta? pusta.

Poni?ej znajd? Państwo zdj?cie pokazuj?ce gdzie znale?? Państwa numer UID po zalogowaniu do swojego profilu:
UID Location

 

Krok 3
Prosimy odczeka? 5 minut na przetworzenie wiadomo?ci po czym klikn?? na link (Home) w lewym górnym rogu. Zmieni si? wygl?d ekranu. Z lewej strony menu znajd? Państwo nowe opcje: (Search Appointments) i (Appointment History).
UID Location

 

Krok 4
Je?li s? Państwo gotowi wyznaczy? spotkanie wizowe, prosimy wybra? opcj? Wyznacz Spotkanie Wizowe. B?d? musieli Państwo uzupe?ni? informacje takie jak: typ wizy, miejsce gdzie osoba b?dzie mia?a spotkanie wizowe (Ambasada w Warszawie lub Konsulat Generalny w Krakowie), kategori? wizow? i dane personalne dotycz?ce ka?dej osoby ubiegaj?cej si? o wiz?. Nast?pnie system poprosi o wybranie konkretnej daty spotkania wizowego dla Państwa klienta i poda informacje potwierdzaj?ce umówienie spotkania.

Krok 5
Mo?ecie Państwo dodawa? nowych klientów do Państwa profilu. Aby sprawdzi? wcze?niej zaplanowane spotkania mo?na skorzysta? z funkcji Historia Spotkań lub Wyszukaj Spotkanie.

Historia Spotkań pozwala Państwu na podgl?d wszystkich wyznaczonych wcze?niej przez Państwa spotkań. Po klikni?ciu na zielony znak plus, mo?na zobaczy? szybki przegl?d informacji dotycz?cych ka?dego z Państwa klientów, takich jak data spotkania, kategoria wizowa, adres poczty elektronicznej osoby ubiegaj?cej si? o wiz? i numer UID. Mo?na równie? uporz?dkowa? list? klientów wg daty spotkania, typu wizy lub statusu.

Uwaga: Pozycja Historia umówionych spotkań jest ograniczona w zakresie ilo?ci przechowywanych rekordów w systemie. W zwi?zku z tym informacje w nim zawarte nie powinny by? wykorzystywane jako punkt odniesienia do rekordów Państwa bazy danych.

UID Location

 

Opcja Wyszukaj Spotkanie pozwala na wykonywanie okre?lonych dzia?ań dla Państwa klientów. Jak wida? na poni?szym ekranie b?dzie mieli Państwo dost?p do potwierdzeń umówionych spotkań, b?dziecie mogli zmienia? lub anulowa? dat? umówionego spotkania a tak?e zmienia? miejsce odbioru dokumentów dla konkretnego klienta.
UID Location

 

Wi?cej informacji

UWAGA: Je?li Państwo zmieni? swoje konto indywidulane na konto u?ytkownika zbiorowego nie b?d? mieli Państwo mo?liwo?ci wyznaczenia spotkanie dla samych siebie. Aby umówi? swoj? wizyt?, nale?y wys?a? kolejn? wiadomo?? na adres [email protected] podaj?c w temacie wiadomo?ci swój numer UID. Spowoduje to wy??czenie profilu zbiorowego. W momencie kiedy spotkanie zostanie wyznaczone b?d? musieli Państwo usun?? wszystkie poprzednio wyznaczone spotkania z etapu . Po odbyciu spotkania nale?y ponownie wys?a? e-mail a zostanie przywrócony status u?ytkownika zbiorowego.

北京时时彩官网首页