北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Obywatele Bia?orusi

Obywatele Bia?orusi

Na tej stronie:


Ubieganie si? o wiz? na Bia?orusi

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Mińsku czyni starania, aby rozpatrywa? wi?cej podań o wizy nieimigracyjne. Aktualne informacje na ten temat znajduj? si? na stronie internetowej Ambasady USA w Mińsku.

Umówienie terminu rozmowy w Polsce

Obywatele Bia?orusi mog? umówi? si? na rozmow? z konsulem w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie, online lub kontaktuj?c sie z operatorem infolinii wizowej.

Je?eli wiza zosta?a przyznana, paszport nale?y zostawi? w konsulacie do momentu ukończenia procedury i wydrukowania wizy, zazwyczaj trwa to dwa dni robocze. Obywatele Bia?orusi powinni wzi?? ten fakt pod uwag? przed umówieniem spotkania. Je?eli spotkanie zostanie umówione na czwartek lub pi?tek, to w przypadku przyznania wizy paszport z wiz? b?dzie przekazany do wybranego punktu TNT dopiero na pocz?tku nast?pnego tygodnia.

Obywatele Bia?orusi powinni sprawdzi?, w jakie dni Ambasada/Konsulat jest nieczynny dla interesantów przed wyznaczeniem spotkania. Dni wolne i ?wi?ta.

Op?ata za rozpatrzenie podania o wiz? (MRV)

Obecnie na terenie Bia?orusi nie ma banku upowa?nionego przez Ambasad? USA do pobierania op?aty za rozpatrzenie podania wizowego, (MRV). Aby umówi? si? na rozmow?, nale?y wnie?? op?at? zgodnie z instrukcjami, które znajduj? si? na tej stronie.

Osoby trzecie (rodzina b?d? znajomi) mog? dokona? p?atno?ci w imieniu obywatela Bia?orusi, nale?y jednak pami?ta?, ?e op?ata musi by? wniesiona na nazwisko osoby ubiegaj?cej sie o wiz?.

Inne op?aty

Prosimy zapozna? si? z informacj? inne op?aty.

Czas rozpatrywania wniosku o wiz? i odbiór paszportu

Osoby, które maj? zamiar ubiega? si? o nieimigracyjn? wiz? amerykańska w Polsce, a potrzebuj? wizy wjazdowej do Polski powinny, skontaktowa? si? odpowiednio wcze?niej z polskimi placówkami konsularnymi w swoich krajach, aby uzyska? informacje na temat aktualnych procedur i dozwolonego czasu pobytu na terytorium Polski. Nale?y równie? pami?ta?, ?e techniczne i proceduralne problemy mog? wymaga? d?u?szego ni? dwa dni pobytu w Polsce, aby zakończy? procedur? wizowa. Nale?y to wzi?? pod uwag? ubiegaj?c si? o polsk? wiz?.

Po przyznaniu wizy paszport z wiz? zostanie przekazany do punktu TNT Express wybranego podczas wyznaczania spotkania.

Je?eli Państwa sprawa jest pilna, lub zale?y Państwu na jak najszybszym otrzymaniu paszportu prosimy wybra? jeden z dwóch punktów odbioru paszportów (odpowiednio w Warszawie i Krakowie), gdzie paszport mo?na odebra? w tym samym dniu, w którym b?dzie on dostarczony z Ambasady b?d? Konsulatu (zazwyczaj zajmuje to 2 dni robocze). Prosimy wybra? te lokalizacje TNT Express, jako miejsce odbioru paszportu.

WA?NE: Prosimy zapozna? si? z informacj? jakie dokumenty s? wymagane, aby odebra? paszport z punktu TNT.

Je?li zdecydujecie si? Państwo na opcj? dostarczenia paszportu pod wskazany adres wymagane jest aby by? to adres na terenie Polski, konieczne jest równie? podanie polskiego numeru telefonu do kontaktu.

Zmiana punktu odbioru paszportu

Wybrany punkt odbioru dokumentów mo?na zmieni? w dniu spotkania wizowego za po?rednictwem internetu - do godz. 23:59 lub dzwoni?c do telefonicznego biura obs?ugi klientów do godz. 19:00 Zmiana punktu odbioru dokumentów nie wi??e si? z ?adn? op?at?.

北京时时彩官网首页