北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Dyplomaci i urz?dnicy państwowi

Dyplomaci i urz?dnicy państwowi

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Wizy kategorii A-1, A-2, G-1 – G-4 oraz NATO-1 – NATO-6 mog? by? wydawane dyplomatom i urz?dnikom państwowym w celu odbycia podró?y s?u?bowej do Stanów Zjednoczonych. Rodzaj wizy potrzebnej dyplomacie lub urz?dnikowi państwowemu zasadniczo zale?y od celu podró?y do Stanów Zjednoczonych. Aby kwalifikowa? si? do uzyskania wizy A, G lub NATO na mocy prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych, nale?y spe?ni? okre?lone wymagania.

Zagraniczni urz?dnicy udaj?cy si? do Stanów Zjednoczonych z oficjaln? wizyt? w imieniu swojego rz?du musz? uzyska? wiz? A przed udaniem si? w podró?. Nie mog? oni podró?owa? na podstawie wizy s?u?bowo- turystycznej (B1/B2).

Jak ubiega? si? o wiz? – wymagane dokumenty

Ambasada/Konsulat nie wymaga zazwyczaj, aby osoby ubiegaj?ce si? o wizy A-1, A-2, G-1-4 i NATO 1-6 zg?asza?y si? na rozmow? z konsulem. Konsul jednak ma prawo wezwa? na indywidualn? rozmow? ka?d? osob? ubiegaj?c? si? o wiz?.
Osoby ubiegaj?ce si? o wizy A-1, A-2, G-1-4 i NATO 1-6 mog? z?o?y? dokumenty dotycz?ce ich podania wizowego w okienku dla wiz s?u?bowych/dyplomatycznych Ambasady USA w Warszawie od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 10:00-11:00. Dni wolne i ?wi?ta.

Wymagane dokumenty:

 • Potwierdzenie wype?nienia elektronicznego podania o wiz?, Formularz DS-160.
 • Nota dyplomatyczna lub pismo z ministerstwa lub organizacji mi?dzynarodowej wyja?niaj?ce cel podró?y.
 • Paszport uprawniaj?cy do podró?owania do USA, wa?ny powy?ej 6 miesi?cy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych.
 • Jedno zdj?cie – do podania DS-160 nale?y wgra? zeskanowane lub cyfrowe zdj?cie spe?niaj?ce kryteria opisane w wymaganiach dotycz?cych zdj?? cyfrowych.  Nie mo?na przej?? do kolejnych cz??ci podania wizowego bez próby za??czenia zdj?cia cyfrowego. Gdyby system nie przyj?? zdj?cia, nale?y przynie?? zdj?cie spe?niaj?ce nast?puj?ce parametry:
  • Aktualne, czyli zrobione w ci?gu ostatnich sze?ciu miesi?cy
  • Kolorowe
  • T?o – bia?e lub inne jasne, jednolite
  • Twarz na zdj?ciu musi mierzy? oko?o 3 cm od czubka g?owy do podbródka
  • Wzrok i twarz musz? by? skierowane prosto w obiektyw aparatu
  • Uszy widoczne
  • Nie mo?na fotografowa? si? w okularach
  • Nie mo?na fotografowa? si? w nakryciu g?owy, chyba, ?e nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach ca?a twarz musi by? widoczna.

Przyk?ady poprawnych i niepoprawnych zdj??. 

 • Kopia wizy oraz papierowego formularza I-94 (dwie strony) g?ównego posiadacza wizy w przypadku, gdy jego najbli?sza rodzina ubiega si? o wiz? w innym terminie ni? g?ówny wnioskodawca. Je?eli g?ówny wnioskodawca wjecha? do Stanów Zjednoczonych po automatyzacji formularza I-94, i jego/jej wjazd/wyjazd zosta? zarejestrowany elektronicznie, cz?onkowie najbli?szej rodziny, którzy ubiegaj? si? o wiz? w pó?niejszym terminie mog? przedstawi? fotokopi? stempla wjazdu do USA g?ównego wnioskodawcy, lub papierowy formularz I-94, który g?ówny wnioskodawca mo?e uzyska? na stronie www.cbp.gov/I94 .

Prosz? nie wnosi? op?aty za rozpatrzenie wniosku o wiz? MRV poniewa? op?ata taka nie zostanie zrefundowana.

 

Cz?onkowie najbli?szej rodziny

Cz?onkowie najbli?szej rodziny, którzy towarzysz? posiadaczowi wiz A, G, NATO powinni ubiega? sie o tak? sam? kategori? wizow?.
Cz?onkowie najbli?szej rodziny s? zdefiniowani, jako wspó?ma??onek i nie?onaci/niezam??ne synowie i córki w ka?dym wieku, je?eli s? cz?onkami tego samego gospodarstwa domowego, nawet je?eli studiuj? w innym miejscu. Podania wizowe ma??onków tej samej p?ci traktowane s? w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania ma??onków odmiennej p?ci. Wi?cej informacji mo?na znale?? na stronie internetowej Departamentu Stanu.

Zasady ubiegania si? o wiz? s? takie same jak dla g?ównego wnioskodawcy.

Wi?cej informacji

Aby uzyska? wi?cej informacji, prosz? odwiedzi? t? stron? internetow? lub skonsultowa? si? z biurem administracyjnym rz?du lub agencji odpowiedzialnych za sprawy wizowe.

Aby uzyska? wi?cej informacji o kwalifikowaniu si? do uzyskania wizy dyplomatycznej i wizy dla urz?dników państwowych oraz szczegó?y dotycz?ce wiz A , wiz G oraz wiz NATO mo?na odwiedzi? stron? internetow? Departamentu Stanu.

北京时时彩官网首页