北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Rodzaje wiz

Rodzaje wiz

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Obywatel obcego kraju zamierzaj?cy wjecha? do Stanów Zjednoczonych powinien najpierw uzyska? wiz? nieimigracyjn? na pobyt czasowy lub wiz? imigracyjn? na pobyt sta?y. Obywatele krajów zakwalifikowanych do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) mog? podró?owa? do USA bez wizy. Wszystkie osoby przyje?d?aj?ce do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego przed podró?? musz? uzyska? autoryzacj? za po?rednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podró?y (Electronic System for Travel Authorization, ESTA).

Osoby niekwalifikuj?ce si? do Programu Ruchu Bezwizowego lub podró?uj?ce w celu podj?cia studiów, pracy lub w ramach programu wymiany lub w jakimkolwiek innym celu nieobj?tym wiz? kategorii B musz? ubiega? si? o wiz? nieimigracyjn?.

Wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Wiza ?wiadczy jedynie o tym, ?e wed?ug urz?dnika konsularnego Stanów Zjednoczonych dana osoba spe?nia wymagania do ubiegania si? o wjazd na teren Stanów Zjednoczonych w okre?lonym celu.

Wizy nieimigracyjne

Wizy nieimigracyjne s? przeznaczone dla turystów, osób podró?uj?cych w celach s?u?bowych, studentów lub wykwalifikowanych pracowników, którzy zamierzaj? przebywa? w Stanach Zjednoczonych przez okre?lony czas z zamiarem realizacji okre?lonych celów. Zgodnie z amerykańskimi przepisami wizowymi wi?kszo?? osób ubiegaj?cych si? o wiz? nieimigracyjn? musi wykaza? pracownikowi konsularnemu, ?e ??cz? je silne wi?zy z krajem ojczystym oraz ?e zamierzaj? opu?ci? Stany Zjednoczone po czasowym pobycie.

?

北京时时彩官网首页