北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Op?aty wizowe

Op?aty wizowe

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Przed z?o?eniem wniosku o wiz? nieimigracyjn? osoby ubiegaj?ce si? o wiz?, w tym dzieci, s? zobowi?zane do wniesienia bezzwrotnej op?aty za rozpatrzenie wniosku o wiz?, okre?lanej jako op?ata MRV (op?ata za rozpatrzenie wniosku o wiz? do odczytu maszynowego). Op?ata wizowa musi by? uregulowana bez wzgl?du na to, czy wiza zostanie wydana czy nie. Kwota op?aty zale?y od rodzaju wizy, której dotyczy wniosek. Na niniejszej stronie internetowej wymieniono op?aty za rozpatrzenie wniosku o wiz? dotycz?ce wiz nieimigracyjnych ka?dej kategorii.

Zwracamy uwag?, ?e wymieniono tu jedynie op?aty za rozpatrzenie wniosków o wizy nieimigracyjne.

Uwaga: Niektóre osoby nie musz? wnosi? op?aty wizowej MRV:

 • osoby ubiegaj?ce si? o wiz? kategorii A,  G, lub NATO w celu odbycia oficjalnej podró?y. Prosimy sprawdzi? jak ubiega? si? o wiz?.
 • osoby ubiegaj?ce si? o wiz? kategorii J w ramach udzia?u w niektórych programach sponsorowanych przez rz?d amerykański, Prosimy sprawdzi? jak ubiega? si? o wiz?.
 • niektóre osoby posiadaj?ce paszport dyplomatycznymog? kwalifikowa? si? do ubiegania o wiz? bez wnoszenia op?aty za podanie.  Prosimy skontaktowa? si? drog? mailow? pisz?c na adres podany, poni?ej, aby sprawdzi?, czy s? Państwo zwolnieni z wnoszenia op?aty za podanie o wiz? (MRV)).

Ambasada w Warszawie [email protected]

Konsulat Generalny w Krakowie [email protected]

Informacje o p?atno?ciach

Mimo i? op?aty s? podane w dolarach amerykańskich, ka?da osoba ubiegaj?ca si? o wiz? musi wnie?? op?at? w lokalnej walucie. Wi?cej informacji o sposobach i formach p?atno?ci mo?na znale?? tutaj.

Ograniczenia

Op?ata za rozpatrzenie wniosku o wiz? nie podlega zwrotowi i nie mo?na jej przenie?? na inn? osob? czy te? do innego kraju. Po wniesieniu op?aty zostanie wydane potwierdzenie zap?aty. Potwierdzenie to zachowuje wa?no?? przez okres jednego roku od daty p?atno?ci i umo?liwia umówienie si? na rozmow? w ambasadzie lub konsulacie Stanów Zjednoczonych. W razie nieumówienia si? na rozmow? w terminie jednego roku od wniesienia op?aty potwierdzenie p?atno?ci utraci wa?no??, a ustalenie terminu rozmowy nie b?dzie ju? mo?liwe. Nale?y wtedy ponownie wnie?? op?at? i rozpocz?? ca?? procedur? od nowa.

Rodzaje wiz i op?at za rozpatrzenie podania

Poni?sze op?aty dotycz? jednego wniosku o wiz?. Op?ata za rozpatrzenie wniosku o standardow? wiz? nieimigracyjn? wynosi 160 USD. Do tego typu wiz zalicza si? wizy turystyczne, s?u?bowe, studenckie i dla uczestników programu wymiany. Dla wi?kszo?ci wiz wydawanych na podstawie petycji, takich jak, wizy pracownicze lub religijne oplata wynosi 190 USD, dla wiz kategorii K 265 USD, a kategorii E 205 USD. Prosz? zauwa?y?, ?e op?aty za rozpatrzenie dokumentów na wiz? K nale?y wnie?? zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Formy p?atno?ci/Dokonanie op?aty wizowej. W poni?szej tabeli przedstawiono pe?n? list? rodzajów wiz i op?at.

Wi?cej informacji na temat zmiany op?at mo?na znale?? tutaj.

Rodzaje wiz i op?at za rozpatrzenie wniosku – wed?ug op?aty
Op?ata (USD) Op?ata (PLN) Kategoria wizy Opis
$160 N/A B S?u?bowa/turystyczna
$160 N/A C-1 Tranzyt
$160 N/A D Cz?onkowie za?ogi samolotu lub statku
$160 N/A F Studenci (studia akademickie)
$160 N/A I Dziennikarze i przedstawiciele mediów
$160 N/A J Au-pairs, sta?y?ci, wymiana naukowa/studencka, program ?Praca i Podró?e"
$160 N/A M Studenci (studia zawodowe)
$160 N/A T Ofiary handlu lud?mi
$160 N/A TN/TD Specjali?ci z NAFTA
$160 N/A U Ofiary dzia?alno?ci przest?pczej
$190 N/A H Pracownicy tymczasowi/sezonowi i praktykanci
$190 N/A L Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddzia?u firmy
$190 N/A O Osoby o wyj?tkowych uzdolnieniach
$190 N/A P Sportowcy, arty?ci i wykonawcy estradowi
$190 N/A Q Mi?dzynarodowa wymiana kulturowa
$190 N/A R Pracownicy instytucji religijnych
$265 N/A K Narzeczony/narzeczona obywatela USA
$205 N/A E Inwestorzy i przedsi?biorcy
Rodzaje wiz i op?at za rozpatrzenie wniosku – wed?ug kategorii wizy
Kategoria wizy Opis Op?ata (USD) Op?ata (PLN)
B S?u?bowa/turystyczna $160 N/A
C-1 Tranzyt $160 N/A
D Cz?onkowie za?ogi samolotu lub statku $160 N/A
E Inwestorzy i przedsi?biorcy $205 N/A
F Studenci (studia akademickie) $160 N/A
H Pracownicy tymczasowi/sezonowi i praktykanci $190 N/A
I Dziennikarze i przedstawiciele mediów $160 N/A
J Au-pairs, sta?y?ci, wymiana naukowa/studencka, program ?Praca i Podró?e" $160 N/A
K Narzeczony/narzeczona obywatela USA $265 N/A
L Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddzia?u firmy $190 N/A
M Studenci (studia zawodowe) $160 N/A
O Osoby o wyj?tkowych uzdolnieniach $190 N/A
P Sportowcy, arty?ci i wykonawcy estradowi $190 N/A
Q Mi?dzynarodowa wymiana kulturowa $190 N/A
R Pracownicy instytucji religijnych $190 N/A
T Ofiary handlu lud?mi $160 N/A
TN/TD Specjali?ci z NAFTA $160 N/A
U Ofiary dzia?alno?ci przest?pczej $160 N/A

Rodzaje wiz, dla których nie ma wymogu wniesienia op?aty za rozpatrzenie wniosku wizowego

 • Wizy kategorii A, G, C-2, C-3 oraz wizy dyplomatyczne i NATO (zgodnie z 22 CFR 41.26).
 • Wizy typu J, dla uczestników programów wymiany, sponsorowanych przez rz?d amerykański, o numerach programow oznaczonych kodem G1, G2, G3, G7.
 • Ponowne wydanie wizy w przypadku nieprawid?owego jej wystawienia, bez winy osoby ubiegaj?cej si?.
 • Wizy dla osób zwolnionych na mocy umowy mi?dzynarodowej, w tym dla cz?onków i personelu uznanej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ misji obserwacyjnej udaj?cych si? do kwatery g?ównej ONZ oraz cz?onków ich najbli?szej rodziny.
 • Wizy dla osób podró?uj?cych w celu prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci charytatywnej.
 • Wizy dla przedstawicieli rz?du podró?uj?cych s?u?bowo.
 • Wizy dla rodziców, rodzeństwa, ma??onków lub dzieci pracowników rz?du USA, którzy zgin?li wype?niaj?c obowi?zki s?u?bowe, podró?uj?cych na uroczysto?ci pogrzebowe lub dla rodziców, rodzeństwa, ma??onków lub dzieci pracowników rz?du USA, którzy odnie?li powa?ne obra?enia podczas wykonywania obowi?zków s?u?bowych i s? w trakcie nag?ego leczenia lub rekonwalescencji.

Inne op?aty

W pewnych przypadkach wymagane s? dodatkowe op?aty wizowe p?atne bezpo?rednio w Krajowym Centrum Wizowym, Ambasadzie Stanów Zjednoczonych lub Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego.

 • Op?aty za wydanie wizy nieimigracyjnej (?zasada wzajemno?ci”)
  Obywatele niektórych krajów mog? by? obowi?zani do wniesienia op?aty za wydanie wizy po zatwierdzeniu ich wniosku. Op?aty te wynikaja z ?zasady wzajemno?ci” (koszty jakimi obci??ony jest obywatel USA za podobnego rodzaju wiz?). Stany Zjednoczone d??? w miar? mo?liwo?ci do wyeliminowania op?at za wydanie wizy, jednak w sytuacji gdy zagraniczny rz?d nak?ada takie op?aty na obywateli USA, Stany Zjednoczone b?d? wymaga? zbli?onych op?at od obywateli danego kraju za wydanie podobnego rodzaju wizy. Na stronie internetowej Departamentu Stanu znajduje si? wi?cej informacji o op?atach za wydanie wizy, które mog? pomóc w ustaleniu, czy op?aty takie dotycz? danej narodowo?ci. Op?at? nale?y ui?ci? wy??cznie w kasie Ambasady/Konsulatu w dniu rozmowy z konsulem. W kasie przyjmowane s? wp?aty gotówkowe lub karty kredytowe (tylko Visa, MasterCard, American Express, Novus/Discover lub Diners). Nie przyjmujemy czeków.

 • Op?aty SEVIS
  System SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) to internetowy system rejestracji osób posiadaj?cych wizy kategorii F, M i J (oraz cz?onków ich rodzin) od chwili otrzymania wst?pnej dokumentacji (formularz I-20 albo DS-2019) do czasu ukończenia/opuszczenia szko?y lub zakończenia/odst?pienia od programu.

  Osoby ubiegaj?ce si? o wizy kategorii F, M i J powinny sprawdzi? w szkole amerykańskiej, czy informacje zosta?y wprowadzone do systemu SEVIS. Poza op?at? za rozpatrzenie wniosku o wiz? nale?y ui?ci? oddzieln? op?at? SEVIS. W przypadku studentów, którym wiza nieimigracyjna jest przyznawana na podstawie formularza I-20, op?ata SEVIS wynosi 350 USD. W przypadku wi?kszo?ci uczestników programów wymiany, którzy otrzymuj? wiz? na podstawie formularza DS-2019, op?ata SEVIS wynosi 220 USD, natomiast w przypadku uczestników programów wymiany krótkoterminowej, opiekunek ?Au Pair”, uczestników programu ?Praca i Podró?e” (Work and Travel), wychowawców na obozach (Camp Counselor) op?ata SEVIS wynosi 35 USD. Wiza studencka lub dla uczestników programów wymiany zostanie wydana dopiero po zarejestrowaniu potwierdzenia dokonania op?aty w systemie SEVIS. Op?aty nie mo?na dokona? w ambasadzie. Instrukcje dotycz?ce wnoszenia op?aty SEVIS podano tutaj.

 • Op?ata SEVIS – wyj?tek
  Osoby uczestnicz?ce w sponsorowanym przez rz?d amerykański programie o kodzie zaczynaj?cym si? od G-1, G-2, G-3, G-7 s? zwolnione z op?aty SEVIS.

 • Op?ata dla osób ubiegaj?cych si? o wiz? L na podstawie petycji ogólnej, blanket petition (Fraud Prevention and Detection Fee, op?ata zwi?zana z zapobieganiem i wykrywaniem nadu?y?)
  Wnioskodawcy g?ówni ubiegaj?cy si? po raz pierwszy o wizy L w oparciu o petycje ogólne musz? wnie?? op?at? zwi?zan? z zapobieganiem i wykrywaniem nadu?y? w wysoko?ci 500 dolarów. Op?at? nale?y ui?ci? wy??cznie w kasie Ambasady/Konsulatu w dniu rozmowy z konsulem. W kasie przyjmowane s? wp?aty gotówkowe lub karty kredytowe (tylko Visa, MasterCard, American Express, Novus/Discover lub Diners). Nie przyjmujemy czeków.

    Je?li kolejne podanie o wiz? L-1 jest oparte na nowym formularzu I-129S, oplata musi by? dokonana ponownie.

北京时时彩官网首页