北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Wiza Narzeczeńska (K1/K2, K3/K4)

Wiza Narzeczeńska (K1/K2, K3/K4)

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Wiza narzeczeńska K-1 to rodzaj wizy nieimigracyjnej dla narzeczonej/ego obywatela USA. Wiza K-1 pozwala narzeczonej/emu na wjazd do USA i zawarcie zwi?zku ma??eńskiego z osob?, która z?o?y?a petycj?, w ci?gu 90 dni od chwili wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Po zawarciu zwi?zku ma??eńskiego nale?y zg?osi? si? do Urz?du Imigracyjnego (USCIS) w celu zmiany statusu na status sta?ego rezydenta (Legal Permanent Resident). Wiza narzeczeńska umo?liwia emigracj? do USA i zawarcie zwi?zku ma??eńskiego z obywatelem USA w okresie 90 dni po wje?dzie na teren Stanów Zjednoczonych, dlatego narzeczona/y musi spe?ni? niektóre wymagania dotycz?ce ubiegania si? o wiz? imigracyjn?. Dzieci osób ubiegaj?cych si? o wiz? K-1 kwalifikuj? si? do otrzymania wizy K-2, je?eli nie ukończy?y 21 roku ?ycia.

Obywatel USA (wnioskodawca) musi z?o?y? petycj? narzeczeńsk? na formularzu I-129F (Petition for Alien Fiance) do Urz?du Imigracyjnego za po?rednictwem USCIS Dallas Lockbox. Wi?cej informacji na temat wiz narzeczeńskich mo?na znale?? na stronie Urz?du Imigracyjnego (USCIS) w zak?adce Fiance Visas. Uwaga: Formularza I-129F nie mo?na z?o?y? w Ambasadzie, Konsulacie lub w Urz?dzie Imigracyjnym za granic?.

Po zatwierdzeniu petycji przez Urz?d Imigracyjny jest ona kierowana do Krajowego Centrum Wizowego (National Visa Center) w celu przeprowadzenia kolejnych procedur. Nast?pnie petycja jest przesy?ana do Ambasady lub Konsulatu w?a?ciwych dla miejsca zamieszkania osoby ubiegaj?cej si? o wiz? narzeczeńsk? K-1.

Wyznaczenie terminu rozmowy z konsulem

Po otrzymaniu zatwierdzonej petycji z NVC, Sekcja Imigracyjna Ambasady Amerykańskiej w Warszawie wysy?a do narzeczonej/ego list z instrukcjami, jak nale?y si? przygotowa? do rozmowy z konsulem i wyznaczy? termin spotkania przez stron? internetow?.

Do listu do??czona jest kopia petycji, której dat? wa?no?ci nale?y sprawdzi? przed wyznaczeniem terminu rozmowy. Je?li petycja straci?a lub wkrótce straci swoj? wa?no??, osoba, która z?o?y?a petycj? powinna dostarczy? do Ambasady o?wiadczenie o gotowo?ci do zawarcia zwi?zku ma??eńskiego w ci?gu 90 dni od daty wjazdu narzeczonej/ego na teren Stanów Zjednoczonych oraz o?wiadczenie o posiadaniu zdolno?ci prawnej do zawarcia zwi?zku ma??eńskiego przez obydwie strony. O?wiadczenie mo?e by? przes?ane elektronicznie, a orygina? dokumentu powinien by? dostarczony do Ambasady w dniu rozmowy z konsulem.

Uwaga: Nie nale?y umawia? si? na rozmow? z konsulem przed otrzymaniem tego listu. Je?li w ci?gu 6 tygodni od uzyskania z NVC zawiadomienia o przes?aniu petycji do Warszawy narzeczona/y nie otrzyma z Ambasady listu z instrukcjami, nale?y wys?a? zapytanie o status swojej sprawy bezpo?rednio do Sekcji Konsularnej w Warszawie na adres [email protected]

Przygotowanie do rozmowy z konsulem

Instrukcje dotycz?ce przygotowania do rozmowy z konsulem w sprawie wizy narzeczeńskiej s? dost?pne na stronie internetowej Ambasady Amerykańskiej w Warszawie (http://poland.usembassy.gov/fiancee_visas_iv.htlm). Informacje o op?acie wizowej i dost?pnych formach p?atno?ci mo?na znale?? na innej stronie tego portalu (http://www.okvlm.com.cn/pl/pl-niv-paymentinfo.asp).

Wype?nienie formularza DS-160

Ka?da osoba ubiegaj?ca si? o wiz? narzeczeńsk?, równie? dziecko, musi wype?ni? osobne podanie o wiz? - formularz DS-160. Formularz DS-160 musi zosta? wype?niony i z?o?ony przez stron? internetow? przed wyznaczonym terminem rozmowy w Ambasadzie. Formularz DS-160 musizosta? przes?any on-line, a potwierdzenie wys?ania podania nale?y wydrukowa? i przynie?? na rozmow? z konsulem. Ambasada USA w Warszawie nie przyjmuje podań wype?nionych r?cznie lub drukiem, a osoba, która nie przyniesie potwierdzenia wys?ania formularza DS-160, nie zostanie dopuszczona do rozmowy z konsulem.

Z?o?enie elektronicznego podpisu na formularzu DS-160 przez narzeczonego/n? oznacza po?wiadczenie, ?e wszystkie informacje zawarte w podaniu s? zgodne z prawd?. Podanie informacji niezgodnych z prawd? lub zatajenie istotnych faktów mo?e spowodowa? zakaz wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Prosimy o dok?adne sprawdzenie, czy wszystkie odpowiedzi na podaniu s? prawid?owe i czy na ka?de pytanie zosta?a udzielona pe?na odpowied?.

Uwaga: Odpowiedzi na wiele pytań dotycz?cych wype?nienia formularza DS-160 mo?na znale?? na nast?puj?cej stronie internetowej: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html. Instrukcje, jak wype?ni? formularz DS-160, s? dost?pne na naszej stronie internetowej (http://www.okvlm.com.cn/pl_pl/pl-niv-ds160info.asp). Ambasada w Warszawie nie odpowiada na pytania oraz nie udziela informacji, jak wype?ni? formularz DS-160.

北京时时彩官网首页