北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Kontrola bezpieczeństwa

Kontrola bezpieczeństwa

Na tej stronie:

Informacje ogólne

Przygotowywuj?c si? do wizyty w Ambasadzie/Konsulacie powinni Państwo pami?ta? o kilku zasadach, które pomog? przyspieszy? wej?cie na jej teren. Bezpieczeństwo naszych go?ci oraz pracowników traktujemy niezwykle powa?nie, dlatego wszystkie osoby ubiegaj?ce si? o wiz? oraz klienci Sekcji Obywateli Amerykańskich (ACS) musz? przej?? kontrol? bezpieczeństwa. Aby oszcz?dzi? opó?nień sobie i innym prosimy nie przynosi?:

  • du?ych toreb/torebek, wi?kszych od kartki papieru formatu A-4 i teczek. Mo?na wnie?? jedn? plastikow? torebk?/ok?adk? lub teczk? z dokumentami dotycz?cymi wniosku albo ma?? torebk?. Osoby ubiegaj?ce si? o wiz? imigracyjn? mog? przynie?? dokumenty wizowe oraz zaklejon? kopert? z wynikami badań lekarskich,
  • baga?u takiego jak: walizki, plecaki, aktówki, teczki oraz inne torby podró?ne. Wy?ej wymienionych rzeczy nie mo?na wnie?? do Ambasady/Konsulatu, pozostawi? na chodniku przed Ambasad?/Konsulatem ani pod opiek? osób oczekuj?cych na zewn?trz. Prosimy rozwa?y? pozostawienie baga?y w pokoju hotelowym lub w przechowalni na dworcu,
  • urz?dzeń elektronicznych lub na baterie, takich jak: aparaty fotograficzne, laptopy, urz?dzenia nagrywaj?ce lub przeno?ne odtwarzacze muzyki,
  • wszelkich p?ynów, jedzenia,
  • zaklejonych kopert lub opakowań, z wyj?tkiem zaklejonych kopert zawieraj?cych wyniki badań lekarskich,
  • papierosów, cygar, zapa?ek, zapalniczek,
  • ostrych przedmiotów takich, jak no?yczki, scyzoryki lub pilniki do paznokci,
  • wszelkiego rodzaju broni lub materia?ów wybuchowych,
  • telefony komórkowe nale?y pozostawi? u pracowników ochrony.

Lista ta nie jest zamkni?ta. Pracownicy ochrony mog? zabroni? wniesienia równie? innych przedmiotów.

W Ambasadzie/Konsulacie nie ma pomieszczenia, gdzie mo?na przechowa? zabronione przedmioty (z wyj?tkiem telefonów komórkowych). Przed przyj?ciem do Ambasady/Konsulatu nale?y zostawi? takie rzeczy w innym miejscu.

Do Sekcji Konsularnej b?d? wpuszczone jedynie umówione osoby (w sprawach wizowych oraz klienci ACS), a tak?e obywatele amerykańscy, którym potrzebna jest pomoc ACS. Niestety Ambasada/Konsulat nie dysponuje miejscami parkingowymi. Samochody nie mog? zatrzymywa? si? lub parkowa? na ulicy przed budynkiem.

Osoby przyje?d?aj?ce samochodem powinny zaparkowa? na jednym z p?atnych parkingów w pobli?u lub wysi??? odpowiednio wcze?niej przed budynkiem Ambasady/Konsulatu.

北京时时彩官网首页