北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / ?ledzenie przesy?ki paszportu

?ledzenie przesy?ki paszportu
Punkty odbioru i dostarczania dokumentów

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Je?li wiza b?dzie przyznana, paszport z wiz? b?dzie móg? by? dostarczony:

  • pod wskazany adres, do domu lub pracy jedynie na terytorium Polski (Premium Delivery Option). Us?uga ta wi??e si? z dodatkowa op?at? w wysko?ci 24 z?otych za paszport, p?atne przy odbiorze.
  • lub do punktu odbioru dokumentów wybranego podczas umawiania terminu rozmowy. Us?uga ta nie wi??e si? z ?adnymi dodatkowymi op?atami.

Bardzo wa?ne jest, aby poda? prawid?owy numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej do kontaktów w sprawie dor?czenia paszportu.

Zmiana punktu odbioru paszportu

Preferowany punkt odbioru dokumentów TNT, lub adres, na który ma by? dostarczony paszport mo?na zmieni? nie pó?niej ni? w dniu spotkania z konsulem w Ambasadzie/Konsulacie:
? Do godziny 23:59 za po?rednictwem internetu, lub
? Do godziny 19:00 dzwoni?c do telefonicznego biura obs?ugi klientów.

Zmiana punktu odbioru dokumentów nie wi??e si? z ?adn? op?at?.

Opcje ?ledzenia przesy?ki paszportu

Dost?pnych jest kilka opcji ?ledzenia przesy?ki.

Szybkie sprawdzenie: Wprowad? poni?ej numer paszportu aby sprawdzi? jego status. Je?li paszport jest gotowy do odbioru, nale?y go odebra? w terminie oraz przynie?? ze sob? dokumenty uprawniaj?ce do jego odbioru.

Prosimy pami?ta?, i? TNT b?dzie przechowywa?o Państwa paszport tylko przez 10 dni biznesowych licz?c od dnia, w którym otrzymacie Państwo potwierdzenie, ?e paszport jest gotowy do odbioru w punkcie odbioru dokumentów. Nieodebranie paszportu w oznaczonym czasie mo?e spowodowa? opó?nienie w otrzymaniu przez Państwa paszportu.

 

 

Email: Nale?y wys?a? wiadomo?? e-mail na adres [email protected], w temacie i/lub tre?ci podaj?c prawid?owy numer paszportu, dok?adnie taki jak przy umawianiu spotkania. Prosimy nie wprowadza? dodatkowego tekstu. Otrzymaj? Państwo automatyczn? wiadomo?? zwrotn? z informacj?.

Kliknij aby powi?kszy?

Online: Zlokalizowanie paszportu przez internet jest mo?liwe tutaj.

Czat i telefon: Mo?na zlokalizowa? paszport za po?rednictwem telefonicznego biura obs?ugi klienta poprzez czat lub telefon. Dane kontaktowe do telefonicznego biura obs?ugi klienta oraz pe?ny opis ?wiadczonych us?ug, w tym godziny pracy, podano tutaj.

Odbiór dokumentów

Dostarczenie paszportu pod wskazany adres (Premium Delivery Option)

W przypadku wybrania tej opcji, kurier TNT skontaktuje si? z Państwem w celu ustalenia daty i godziny dostarczenia paszportu. Prosimy o przestrzeganie w/w ustaleń, gdy? TNT Express podejmie tylko ograniczon? ilo?? prób dostarczenia paszportu pod wskazany adres (dom, praca). Po nieudanych próbach dor?czenia, paszport zostanie zwrócony do Ambasady/Konsulatu. Ambasada /Konsulat skontaktuje si? z Państwem, aby ustali?, w jaki sposób paszport b?dzie mo?na odebra?.

Uwaga: Je?li paszport b?dzie odbiera? osoba upowa?niona (nawet je?li jest to cz?onek rodziny) musi okaza? kurierowi TNT dodatkowe dokumenty opisane na dole tej strony.

Odbiór paszportu z punktu odbioru dokumentów

TNT udost?pnia lokalizacje, w których przechowywane s? paszporty do odbioru. Dogodnie zlokalizowany punkt odbioru dokumentów TNT mo?na wybra? podczas ustalania terminu rozmowy. Bardzo wa?ne jest, aby poda? prawid?owy adres poczty elektronicznej. Na podany przez Państwa adres zostanie wys?ana informacja, gdy paszport dotrze do punktu odbioru.

Nale?y pami?ta?, ?e TNT Express przechowa paszport tylko przez 10 dni roboczych, licz?c od dnia, w którym otrzymaj? Państwo potwierdzenie, ?e paszport jest gotowy do odbioru w punkcie odbioru dokumentów. Nieodebranie paszportu w oznaczonym czasie mo?e spowodowa? opó?nienie w otrzymaniu przez Państwa paszportu.

Po up?ywie 10 dni roboczych paszport zostanie zwrócony do Ambasady/Konsulatu. W przypadku zwrócenia paszportu nale?y oczekiwa? na instrukcje z Ambasady/Konsulatu, w jaki sposób mo?na paszport odebra?.

Lokalizacje

Aby wy?wietli? punkty odbioru dokumentów TNT, prosz? klikn?? tutaj.

Odbiór dokumentów w trybie przyspieszonym

Firma kurierska TNT wyznaczy?a dwa punkty odbioru dokumentów (odpowiednio w Warszawie i Krakowie), do których paszport b?dzie dostarczany tego samego dnia po otrzymaniu go z Ambasady b?d? Konsulatu. Je?eli Państwa sprawa jest pilna lub zale?y Państwu na jak najszybszym otrzymaniu paszportu prosimy wybra? te lokalizacje jako miejsce odbioru dokumentów. Prosimy jednak zauwa?y?, ?e poprzez wybór tych lokalizacji Państwa sprawa nie b?dzie automatycznie rozpatrywana jako pilna. Paszport b?dzie dost?pny po zakończeniu procesu wizowego i przekazaniu go do kuriera TNT.

TNT Warszawa
Ul. Annopol 19, 03 - 236 Warszawa
Ten sam dzień odbioru dokumentów w godzinach 14:00-17:00

TNT Kraków
Ul. Rzemie?lnicza 20 E, 30-363 Kraków
Ten sam dzień odbioru dokumentów w godzinach 15:00-17:00

Dodatkowe dokumenty

Aby otrzyma? paszport od kuriera TNT, lub odebra? paszport z punktu odbioru dokumentów, nale?y przed?o?y? orygina? (a nie kserokopi?) dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem. Nale?y mie? równie? ze sob? numer UID. Numer ten znajduje si? na potwierdzeniu umówienia spotkania z konsulem oraz na Państwa profilu online. Po zalogowaniu mo?na go znale?? po prawej stronie tu? obok Państwa adresu mailowego.

Je?li paszport odbiera od kuriera lub z punktu odbioru dokumentów osoba upowa?niona, nawet je?li jest to cz?onek rodziny, musi przed?o?y?:

  • orygina? dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem w celu potwierdzenia to?samo?ci,
  • kserokopi? dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem w?a?ciciela paszportu,
  • upowa?nienie podpisane przez w?a?ciciela paszportu uprawniaj?ce dan? osob? do odbioru paszportu. Upowa?nienie musi zawiera? nast?puj?ce informacje:
    • imi? i nazwisko osoby upowa?nionej zgodne z dokumentem to?samo?ci ze zdj?ciem,
    • imi? i nazwisko w?a?ciciela paszportu.

Je?li osoba ubiegaj?ca si? o wiz? ma mniej ni? 18 lat, rodzic lub opiekun obecny przy odbiorze paszportu musi okaza? swój dokument to?samo?ci ze zdj?ciem. Nast?puj?ce dokumenty s? wymagane:

  • Kserokopia paszportu osoby nieletniej w celu weryfikacji. Je?li jest to niemo?liwe, prosz? przynie?? akt urodzenia osoby nieletniej lub dokument to?samo?ci ze zdj?ciem.

Uwaga: w przypadku grup / rodzin wystarczy jedno upowa?nienie z wymaganymi informacjami dla ka?dej osoby ubiegaj?cej si? o wiz?.

北京时时彩官网首页 北京pk10走势图app 有没有电脑挂机赚钱的行业 3d连准100期公式 什么叫组选和值 剑三采金挖宝怎么赚钱 腾讯分分彩算胆软件 幸运赛车开奖结果查询 青海快3开奖结果 三星手机捕鱼达人2刷金币 青海快3注册 小米旗下赚钱软件 天津 顺风车赚钱么 新疆时时后三算法 黑龙江时时彩软件 辽辽宁快乐12选5走势图 捷报比分 手机