北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Rozmowa w trybie pilnym

Rozmowa w trybie pilnym

Na tej stronie:


Informacje ogólne

W razie konieczno?ci odbycia nieprzewidzianej podró?y mo?na, zgodnie z poni?szymi kryteriami, zakwalifikowa? si? do rozmowy w trybie pilnym w zale?no?ci od dost?pno?ci terminów w ambasadzie. Jest wa?ne, aby upewni? si?, ?e spe?niaj? Państwo wszystkie kryteria, poniewa? wystosowanie podania o rozmow? z konsulem w trybie pilnym jest mo?liwe tylko raz.

Wymagania

Ubiegaj?c si? o rozmow? w trybie pilnym nale?y posiada? dokument uzasadniaj?cy potrzeb? pilnej rozmowy. Je?li podczas rozmowy wizowej oka?e si?, ?e podano fa?szywe powody nag?ej podró?y, fakt taki zostanie odnotowany w sprawie danej osoby i mo?e negatywnie wp?yn?? na rozpatrzenie wniosku o wiz?. Wszystkie osoby wyst?puj?ce o rozmow? w trybie pilnym s? obowi?zane do uprzedniego wniesienia op?at wizowych, jak w przypadku umawiania si? na spotkania w trybie normalnym. Osoby, które otrzyma?y zgod? na rozmow? w trybie pilnym, ale nie uzyska?y wizy lub nie pojawi?y si? w ambasadzie w ustalonym terminie, nie b?d? mog?y skorzysta? z tej opcji ponownie.

Prosimy zauwa?y?, ?e odrzucenie wniosku o rozmow? w trybie pilnym uniemo?liwia wys?anie ponownego wniosku w trakcie tego samego procesu wizowego.
W tej sytuacji nale?y uda? si? na spotkanie wyznaczone pierwotnie.

Uwaga: podró? w celu wzi?cia udzia?u w uroczysto?ciach ?lubnych lub ukończenia szko?y, zaoferowania pomocy ci??arnej krewnej, udzia?u w dorocznej konferencji s?u?bowej/naukowej/specjalistycznej lub skorzystania z oferty last-minute biura podró?y nie kwalifikuje do umówienia si? na rozmow? w trybie pilnym. W takich przypadkach nale?y umówi? si? na rozmow? w sprawie wizy w normalnym trybie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Natychmiastowa opieka medyczna

Celem podró?y jest uzyskanie natychmiastowej opieki medycznej lub towarzyszenie cz?onkowi rodziny lub pracownikowi w uzyskaniu natychmiastowej opieki medycznej.

Niezb?dne dokumenty:

 1. pismo od lekarza w Polsce z opisem choroby i powodów podj?cia leczenia w Stanach Zjednoczonych,
 2. pismo od lekarza lub ze szpitala w Stanach Zjednoczonych z informacj? o gotowo?ci leczenia danego przypadku oraz podaniem przybli?onych kosztów leczenia,
 3. dokument potwierdzaj?cy mo?liwo?? pokrycia kosztów leczenia 

Pogrzeb/?mier?

Celem podró?y jest udzia? w pogrzebie lub dope?nienie formalno?ci zwi?zanych z przewiezieniem zw?ok cz?onka najbli?szej rodziny (matki, ojca, brata, siostry, dziecka) w Stanach Zjednoczonych.

Niezb?dne dokumenty:

 1. pismo od przedsi?biorcy pogrzebowego z podaniem danych kontaktowych, danych osoby zmar?ej i daty pogrzebu,
 2. nale?y równie? udokumentowa?, ?e osoba zmar?a jest cz?onkiem najbli?szej rodziny.

Pilna podró? s?u?bowa

Celem podró?y jest pilna sprawa s?u?bowa w sytuacji, gdy konieczno?? podj?cia takiej podró?y by?a niemo?liwa do przewidzenia.

Niezb?dne dokumenty:

 • zaproszenie z firmy ze Stanów Zjednoczonych po?wiadczaj?ce, ?e planowana wizyta jest pilna oraz zawieraj?ce opis sprawy i wyja?nienie, ?e amerykańska albo lokalna firma poniesie znacz?c? strat?, je?li rozmowa w trybie pilnym nie b?dzie mo?liwa

lub

 • potwierdzenie konieczno?ci odbycia szkolenia w Stanach Zjednoczonych trwaj?cego nie d?u?ej ni? trzy miesi?ce oraz pismo od lokalnego pracodawcy i firmy ze Stanów Zjednoczonych oferuj?cej szkolenie. W obu pismach powinien by? zawarty szczegó?owy opis szkolenia oraz wyja?nienie, dlaczego firma ze Stanów Zjednoczonych albo firma lokalna poniesie znacz?c? strat?, je?li rozmowa w trybie pilnym nie b?dzie mo?liwa.

Studenci lub uczestnicy wymiany

Celem podró?y jest rozpocz?cie lub wznowienie programu studiów w Stanach Zjednoczonych, w sytuacji gdy nie s? dost?pne normalne terminy spotkań. Opcja ta dotyczy tylko osób, które nie uzyska?y decyzji odmownej w sprawie wizy w ci?gu ostatnich sze?ciu miesi?cy w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych.

Niezb?dne dokumenty:

 1. oryginalny formularz I-20 lub formularz DS-2019 z dat? rozpocz?cia programu w ci?gu 60 dni,
 2. potwierdzenie wniesienia op?aty SEVIS (o ile dotyczy).

Odmowa w systemie ESTA

Obywatele państw uczestnicz?cych w Programie Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program), którzy otrzymali informacj?, ?e nie kwalifikuj? si? do podró?y do Stanów Zjednoczonych w ramach tego programu, mog? ubiega? si? o rozmow? z konsulem w trybie pilnym. Dotyczy to osób posiadaj?cych podwójne obywatelstwo, które jednocze?nie s? obywatelami Iraku, Iranu, Sudanu lub Syrii oraz osób, które podró?owa?y do Iraku, Iranu, Sudanu, Syrii, Libii, Jemenu lub Somalii po 1 marca 2011. Aby zakwalifikowa? si? do przyspieszonego spotkania, planowany wyjazd musi by? pilny. W podaniu nale?y poda? dat? i cel podro?y.

Niezb?dne dokumenty:

 • Kopia odpowiedzi dotycz?cej statusu ESTA, otrzymanej z Urz?du Ce? i Ochrony Granic USA (Customs and Border Protection)

Rozmowa w trybie pilnym

Krok 1
Nale?y wnie?? op?at? za rozpatrzenie wniosku o wiz?.

Wa?na informacja: Je?eli op?ata wizowa zostanie wniesiona on-line, za pomoc? karty debetowej/system PolCard, spotkanie mo?na umówi? natychmiast po dokonaniu p?atno?ci. Prosz? zapozna? si? z informacja Czas aktywacji op?aty za rozpatrzenie podania o wiz?.

Krok 2
Nale?y wype?ni? elektroniczny wniosek o wiz? nieimigracyjn? (DS-160).

Krok 3
Nale?y ustali? termin rozmowy za po?rednictwem Internetu w pierwszym dost?pnym terminie. Przypominamy, ?e na rozmow? nale?y umówi? si? przed wyst?pieniem z pro?b? o rozmow? w trybie pilnym. W trakcie wybierania terminu spotkania, na ekranie pojawi si? wiadomo?? z najwcze?niejszymi terminami spotkania, w tym z terminami w ramach trybu pilnego. Mo?e okaza? si?, ?e nie ma konieczno?ci ubiegania si? o rozmow? w trybie pilnym, gdy? s? dost?pne wcze?niejsze terminy.

Je?li nadal chc? Państwo ubiega? si? o termin rozmowy w trybie pilnym, nale?y wype?ni? formularz wniosku o pilny termin lub skontaktowa? si? z telefonicznym biurem obs?ugi klienta z pro?b? o pomoc. Prosz? poda? powód rozmowy w trybie pilnym, który wed?ug Państwa spe?nia okre?lone wymogi. Po z?o?eniu wniosku nale?y oczekiwa? na odpowied? z ambasady, która przyjdzie e-mailem.

Krok 4
Je?li wniosek zostanie zatwierdzony, otrzymaj? Państwo poczt? elektroniczn? wiadomo?? z zaleceniem umówienia si? za po?rednictwem Internetu na rozmow? w trybie pilnym. Nale?y pami?ta?, ?e w telefonicznym biurze obs?ugi klienta nie mo?na umówi? si? na rozmow? w trybie pilnym, ale operatorzy ch?tnie udziel? odpowiedzi na wszelkie pytania. W przypadku kiedy wniosek zostanie zatwierdzony nale?y usun?? obecne spotkanie i wyznaczy? nowe w trybie pilnym. Je?li ambasada odrzuci wniosek o rozmow? w trybie pilnym, otrzymaj? Państwo wiadomo?? e-mail z odmow? i wówczas nale?y zachowa? umówiony wcze?niej termin.

Uwaga: wiadomo?? e-mail z zatwierdzeniem lub odrzuceniem pro?by przyjdzie z adresu [email protected] W niektórych aplikacjach poczty e-mail wiadomo?ci od nieznanych nadawców s? filtrowane i przenoszone do folderu z niepo??danymi wiadomo?ciami (spamem) lub do kosza. W razie nieotrzymania powiadomienia proimy sprawdzi?, czy wiadomo?? jest w folderze ze spamem lub w koszu.

Krok 5
Nale?y uda? si? do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy wizowej.

Nale?y zabra? ze sob?:

 • wydruk potwierdzenia dotycz?cego umówionej rozmowy,
 • wydruk strony potwierdzaj?cej z?o?enie formularza DS-160,
 • zdj?cie wykonane w ci?gu ostatnich sze?ciu miesi?cy,
 • wa?ny paszport i poprzednie paszporty.

Wnioski bez tych dokumentów nie b?d? rozpatrywane.

北京时时彩官网首页