北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Wype?nienie formularza DS-160

Wype?nienie formularza DS-160

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Ka?da osoba ubiegaj?ca si? o wiz? – w tym dzieci – musi wype?ni? formularz wizowy DS-160. Formularz DS-160 nale?y wype?ni? i wys?a? przez Internet przed rozmow? w ambasadzie/konsulacie. Do umówienia si? na rozmow? wymagany jest numer kodu kreskowego widniej?cy na stronie potwierdzaj?cej z?o?enie formularza DS-160. Formularz DS-160 musi by? wype?niony online a stron? z potwierdzeniem wype?nienia wniosku nale?y przynie?? na rozmow? z konsulem. Ambasada/Konsulat nie przyjmuje formularzy wype?nionych odr?cznie lub na maszynie, a bez wydruku strony potwierdzaj?cej z?o?enie formularza DS-160 nie mo?na wzi?? udzia?u w rozmowie.

Z?o?enie elektronicznego podpisu na formularzu DS160 jest równoznaczne z po?wiadczeniem, ?e zawarte w formularzu informacje s? poprawne i zgodne z prawd?. Podanie fa?szywych informacji mo?e skutkowa? zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Nale?y dok?adnie sprawdzi?, czy wszystkie udzielone odpowiedzi s? poprawne i wyczerpuj?ce.

Uwaga: Odpowiedzi na zapytania dotycz?ce wype?niania formularza DS-160 mo?na znale?? na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html. Nie jeste?my w stanie odpowiada? na Państwa pytania ani pomaga? w wype?nianiu formularza.

Instrukcje wype?niania formularza DS-160

Formularz DS-160 nale?y wype?ni? i wys?a? po zapoznaniu si? z procedur? ubiegania si? o wiz? nieimigracyjn?. Formularz DS-160 nale?y z?o?y? przez Internet przed umówieniem si? na rozmow? w ambasadzie.

  • Na pocz?tku formularza DS-160 nale?y wybra? ambasad? lub konsulat, w którym zostan? z?o?one dokumenty wizowe.
  • Odpowiedzi na wszystkie pytania nale?y udziela? w j?zyku angielskim, u?ywaj?c wy??cznie angielskich znaków, z wyj?tkiem imienia i nazwiska, które nale?y poda? w alfabecie j?zyka ojczystego.
  • W ramach procedury sk?adania formularza DS-160 nale?y za??czy? zdj?cie wykonane w ci?gu ostatnich sze?ciu miesi?cy. Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce wykonania i za??czenia zdj?cia zgodnego z wymogami znajduj? si? na stronie internetowej Departamentu Stanu USA tutaj.
  • W razie przerwy w wype?nianiu formularza d?u?szej ni? 20 minut sesja wyga?nie. W takiej sytuacji nale?y zacz?? od nowa, chyba, ?e zanotowano identyfikator formularza (Application ID) lub zapisano formularz w pliku na komputerze. Prosz? zanotowa? identyfikator formularza, który znajduje si? w prawym górnym rogu strony. B?dzie on konieczny, aby dokończy? wype?nianie formularza w razie konieczno?ci zamkni?cia przegl?darki przed jego wys?aniem.
  • Po wype?nieniu formularza DS -160 zostanie wygenerowana strona potwierdzaj?ca z alfanumerycznym kodem kreskowym. Strona z potwierdzeniem wype?nienia wniosku jest potrzebna podczas umawiania si? na spotkanie jak równie? przy rozmowie z konsulem.
  • Po wydrukowaniu strony z potwierdzeniem zawieraj?cej kod kreskowy, prosz? wcisn?? przycisk ?Back” (?Wstecz”) w przegl?darce internetowej i wys?a? do siebie wiadomo?? e-mail z kopi? formularza DS-160. Wys?any e-mail b?dzie zawiera? plik w formacie PDF, który mo?na wy?wietli? i wydrukowa? w programie Adobe Acrobat.
  • Wniosek on line DS-160 wraz z kodem kreskowym musi zosta? wype?niony od nowa w czasie ka?dego kolejnego procesu starania si? o wiz?. Poprzednio wype?niane wnioski DS-160 nie b?d? akceptowane co spowoduje przed?u?enie procesu starania si? o wiz?.

?

Wi?cej informacji

Odpowiedzi na zapytania dotycz?ce wype?niania formularza DS-160 mo?na znale?? na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html. Nie jeste?my w stanie odpowiada? na Państwa pytania ani pomaga? w wype?nianiu formularza.

Formularz DS-160 jest dost?pny w internecie tutaj.

北京时时彩官网首页