北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Regulamin

Regulamin

Na tej stronie:


Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Departament Stanu (DoS) Stanów Zjednoczonych (U.S.A) podpisa? kontrakt z CGI w celu dostarczenia ogólnych informacji i us?ug administracyjnych zwi?zanych z wnioskami wizowymi USA. W celu ?wiadczenia tych us?ug, CGI zbiera dane osobowe, cho? nieograniczone do wymienionych danych: imi? i nazwisko, adres, data urodzenia, numer paszportu, adres protoko?u internetowego (IP), oraz pozosta?ych punktów danych. Wszystkie informacje zebrane za po?rednictwem tego serwisu s? przechwytywane i przechowywane w systemach komputerowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z umow? CGI z DoS.

Op?ata za rozpatrzenie wniosku wizowego (MRV)

 • Op?aty MRV s? bezzwrotne i mog? by? wykorzystane do umówienia rozmowy z konsulem w ci?gu jednego roku od daty p?atno?ci.
 • Op?ata MRV mo?e by? wykorzystana w ograniczonej liczbie zmiany terminów spotkań. Gdy op?ata zostanie przypisana do profilu lub u?yta do umówionego spotkania nie mo?e by? przeniesiona na innego aplikanta.
 • Wszystkie p?atno?ci musz? by? dokonane wy??cznie w walucie lokalnej, w placówce Banku Pocztowego o pe?nym zakresie us?ug lub te? przelewem jak równie? online przy pomocy karty debetowej / PolCard i s? wa?ne tylko dla spotkań umówionych w Polsce. Op?aty MRV nie mog? by? przenoszone do Ambasady/Konsulatu poza Polsk?. W takich przypadkach aplikant b?dzie musia? zakupi? now? op?at? MRV w kraju, w którym chce stara? si? o wiz?.
 • Numer referencyjny CGI w przypadku p?atno?ci on-line mo?e by? wykorzystywany do procesu ubiegania si? o wiz? USA dopiero po przetworzeniu p?atno?ci przez bank a CGI otrzyma fundusze.?
 • P?atno?ci dokonywane za pomoc? druku op?aty wizowej z niewa?n? dat? wa?no?ci, lub gdy p?atno?? zosta?a dokonana przy u?yciu metody lub w miejscach pobierania op?at nie wymienionych na stronie Formy p?atno?ci/Dokonanie op?aty wizowej mog? spowodowa? nast?puj?ce problemy:
  • Opó?nienie w aktywacji op?aty
  • Niedop?at?, która mo?e skutkowa? konieczno?ci? dokonania dop?aty w celu uzyskania pe?nej wysoko?ci
  • Problemy z procesowaniem op?aty, które mog? skutkowa? ponownym uiszczeniem op?aty

Zmiany w procedurach i op?atach

 • Procedury i op?aty wiz nieimigracyjnych oraz imigracyjnych s? poza kontrol? CGI i mog? by? zmienione bez uprzedzenia. CGI nie bierze odpowiedzialno?ci za zmiany w procedurach oraz op?atach? i rezerwuje sobie prawo do przekazania informacji o podwy?szeniu op?at.

Call Center

 • Nasze call center przekazuje informacje ogólne informacje zgodnie z wytycznymi Ambasady/Konsulatu U.S.A w Polsce.
 • Agenci call center nie mog? pomaga? w wype?nianiu wniosku wizowego DS-160/260. Nie mog? równie? doradza? w kwestii wyboru kategorii wizowej o jak? powinien stara? si? aplikant ani jakie konkretne dokumenty aplikant powinien przynie?? na rozmow? z konsulem.
 • Wszystkie rozmowy przychodz?ce w ramach serwisu mog? by? nagrywane w celach jego ulepszania oraz w celach treningowych. W takich wypadkach rozmówca b?dzie uprzedzonych na pocz?tku rozmowy.
 • Kontakt z Call Center mo?e si? odbywa? tylko drog? telefoniczn?, e-mailem, za pomoc? skype’a lub czatu, które s? wyszczególnione na stronie w sekcji Kontakt.

Zbierania danych

CGI zbiera dane personalne poprzez stron? w nast?puj?cych celach:

 • Za?atwienia sprawy/by odpowiedzie? na pytania i pro?by aplikantów
 • Prowadzenia procesu starania si? o wiz? i umówienia na rozmow? z konsulem
 • ?ledzenia procesu wyst?powania o wiz?

Autentyczno??

 • CGI nie ponosi odpowiedzialno?ci za prawdziwo?? i rzetelno?? informacji dostarczonych przez jakiegokolwiek aplikanta. Obowi?zkiem aplikanta jest podanie CGI rzetelnych i prawdziwych informacji.

Spotkania w trybie pilnym

 • Podanie o spotkanie w trybie pilnym mo?e by? wystosowane tylko online z profilu aplikanta; osobi?cie lub poprzez upowa?nionego pe?nomocnika. Z podaniem mo?na wyst?pi? tylko jeden raz w ramach jednego procesu starania si? o wiz?.
 • Rozpatrywanie podań w trybie pilny le?y w gestii Ambasady/Konsulatu. Przed wys?aniem takiego podania aplikant powinien si? upewni?, i? posiada dokumenty upowa?niaj?ce do wyst?pienia o taki tryb.
 • Przyczynami, które upowa?niaj? do wyst?pienia o tryb pilny mog? by? wzgl?dy medyczne osoby staraj?cej si? o wiz? lub dotycz?ce osoby bliskiej lub pracodawcy, którym trzeba towarzyszy?; ?mier?/pogrzeb; pilny wyjazd s?u?bowy; odmowa w systemie ESTA lub wiza studencka i program wymiany. Prosimy o przestrzeganie instrukcji umieszczonej na stronie Rozmowa w trybie pilnym.

Spotkania grupowe

 • Podanie o spotkanie grupowe mo?e by? wystosowane tylko online z profilu koordynatora grupy a jego rozpatrzenie le?y w gestii Ambasady/Konsulatu.
 • W momencie akceptacji podania koordynator grupy mo?e umówi? termin rozmowy z konsulem, ale ka?dy cz?onek grupy musi wype?ni? swój w?asny wniosek DS-160 oraz ui?ci? op?at? za rozpatrzenie aplikacji wizowej. Czas skorzystania z podania grupowego jest ograniczony: nale?y sprawdzi? dat? wyga?ni?cia podania na zawiadomieniu, które otrzymuje koordynator.

Dostarczenie paszportu

 • Paszporty s? dostarczane tylko na terytorium Polski. Adres dostarczenia lub miejsce odbioru osobistego mog? by? zmienione najpó?niej w dniu rozmowy z konsulem do godziny 23:59. Mo?na to zrobi? online z profilu aplikanta na stronie ustraveldocs.com/pl.
 • Je?li wiza zostanie przyznana paszport b?dzie móg? by? dostarczony:
  • do domu/biura aplikanta (opcja Premium) za dodatkow? op?at? 24 PLN, p?atna bezpo?rednio TNT podczas dor?czenia.
  • lub TNT przechowa paszport w jednej z wybranych lokalizacji odbioru dokumentów TNT, która jest ustala podczas procesu umawiania spotkania z konsulem. Us?uga ta nie wi??e si? z ?adnymi dodatkowymi op?atami.
 • Paszporty, które nie zosta?y odebrane wci?gu 9 dni roboczych lub nie zosta?y dostarczone w ramach us?ugi Premium pod wskazany adres w powodu nieobecno?ci aplikanta, b?d? zwracane odpowiednio do Ambasady/Konsulatu. Aplikant b?dzie zmuszony do odebrania paszportu bezpo?rednio z Ambasady/Konsulatu.
 • Aby otrzyma? paszport nale?y przed?o?y? orygina? rz?dowego dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem. Je?li paszport odbiera osoba upowa?niona musi przed?o?y? orygina? swojego rz?dowego dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem, kopie dokumentu to?samo?ci aplikanta oraz oryginalne upowa?nienie. W przypadku grup wystarczy jedno upowa?nienie.
 • Aplikant ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za podj?cie wszelkich kroków w celu zapobie?enia odebrania paszportu przez osoby do tego nieupowa?nione.

Wydanie wizy

Decyzja dotycz?ca wydanie wizy nale?y tylko i wy??cznie do Ambasady w Warszawie lub Konsulatu w Krakowie.

Internetowy przep?yw informacji

Bior?c pod uwag?, ?e Internet jest ?rodowiskiem globalnym, korzystanie z Internetu do zbierania i przetwarzania danych osobowych nieuchronnie wi??e si? z przekazywaniem danych za granic?. Przegl?daj?c stron? i komunikuj?c si? elektronicznie z CGI, aplikanci przyznaj?, ?e rozumiej? i wyra?aj? zgod? na przetwarzanie danych osobowych przez CGI w ten sposób.

Inne strony internetowe

Strona CGI mo?e zawiera? odno?niki do innych stron b?d?cych poza kontrol? CGI a nie obj?tych t? umow? prywatno?ci. W przypadku korzystania odno?ników do innych stron administratorzy tych stron mog? korzysta? z informacji dotycz?cych aplikantów. Mog? wykorzystywa? te informacje zgodnie ze swoj? polityk? prywatno?ci, która mo?e by? inna ni? polityka CGI. CGI, nasi urz?dnicy, pracownicy lub agenci nie ponosz? ?adnej odpowiedzialno?ci za inne strony internetowych lub za jakiekolwiek informacje w nich zawarte, a które nie zosta?y sprawdzone lub zatwierdzone przez CGI lub filie.

Zasada ogólna

Tre?? niniejszego Regulaminu mo?e ulec zmianie w dowolnym czasie, a osoby których dotyczy b?d? podlega? warunkom stosowanym w czasie u?ytkowania.

北京时时彩官网首页