北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Czas oczekiwania na wiz? imigracyjn?

Czas oczekiwania na wiz? imigracyjn?

Na tej stronie:

Informacje ogólne

Ka?da sprawa imigracyjna jest inna, dlatego trudno oszacowa? jak d?ugo potrwa procedura w poszczególnych przypadkach. Zasadniczo istniej? trzy czynniki wp?ywaj?ce na czas trwania procedury:

  Czas potrzebny na rozpatrzenie petycji

  Czas, jaki Urz?d Imigracyjny USCIS potrzebuje na zatwierdzenie petycji ró?ni si? w zale?no?ci od rodzaju petycji i biura USCIS zaanga?owanego w spraw?. Szacowany czas w przypadku konkretnych biur USCIS mo?na sprawdzi? tutaj.

  Czas potrzebny na rozpatrzenie w Krajowym Centrum Wizowym

  Po zatwierdzeniu petycji, która dotyczy cz?onków najbli?szej rodziny lub ma bie??c? dat? rozpatrywania (?priority date”), okres oczekiwania na rozmow? zale?y od osoby ubiegaj?cej si? o wiz?. Im szybciej wype?nione zostan? instrukcje Krajowego Centrum Wizowego i przed?o?one wymagane dokumenty, tym wcze?niej zostanie umówiona rozmowa. Rozmowy s? zazwyczaj umawiane w ci?gu miesi?ca po przed?o?eniu wszystkich dokumentów. Wizy s? zazwyczaj dost?pne po up?ywie kilku dni od rozmowy.

  Czas, jaki musi min??, aby sprawa sta?a si? bie??ca

  W przypadku niektórych kategorii imigrantów prawo zezwala na wydanie ograniczonej liczby wiz rocznie. Sprawy takie s? rozpatrywane ?ci?le wed?ug daty z?o?enia petycji (tzw. data rejestracji – ?priority date”). Wiza mo?e by? wydana dopiero, gdy petycja stanie si? bie??ca, czyli data rejestracji umo?liwi rozpocz?cie procedury wizowej). Mo?e to potrwa? kilka lat. Dok?adne okre?lenie czasu rozpatrywania petycji nie jest mo?liwe, ale w aktualizowanym co miesi?c Biuletynie Wizowym (Visa Bulletin) publikowane s? aktualnie rozpatrywane ?priority dates”, co mo?e da? pewn? orientacj? w kwestii czasu oczekiwania.

Uwaga: je?li osoba sk?adaj?ca petycj? uzyska obywatelstwo USA, kategoria petycji zmienia si? automatycznie z F2A (ma??onek/ma??onka lub ma?oletnie dziecko sta?ego rezydenta) na IR1 (ma??onek/ma??onka obywatela Stanów Zjednoczonych) lub IR2 (dziecko obywatela Stanów Zjednoczonych). Nale?y wzi?? pod uwag?, ?e petycja IR dotyczy wy??cznie 1 osoby, nale?y wi?c z?o?y? oddzielne petycje I-130 dla ka?dego dziecka. Te kategorie wiz nie podlegaj? numerycznemu systemowi wizowemu i wizy s? zawsze dost?pne dla beneficjentów, je?li kwalifikuj? si? oni do otrzymania wizy. Dalsze informacje dost?pne s? na stronie Urz?du Imigracyjnego USCIS,

北京时时彩官网首页