北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / SB-1 Visas: Applications for Returning Resident Visas

SB-1 Wiza: Podanie o Status Sta?ego Rezydenta

Na tej stronie:


Wiza dla Powracaj?cego Sta?ego Rezydenta (SB1)

Stali rezydenci, którzy nie wrócili do Stanów Zjednoczonych w okresie, na jaki pozwala Status Sta?ego Rezydenta (Green Card) lub w okresie wa?no?ci specjalnego zezwolenia z Urz?du Imigracyjnego (Reentry Permit) z przyczyn poza ich kontrol?, mog? ubiega? si? o wiz? imigracyjn? w kategorii Powracaj?cego Sta?ego Rezydenta (SB-1) w Ambasadzie USA w Warszawie.

Osoby ubiegaj?ce si? o wiz? w tej kategorii powinny udowodni?, ?e:

 • posiada?y status Sta?ego Rezydenta w chwili wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych; 
 • w chwili wyjazdu mia?y zamiar wróci? do Stanów Zjednoczonych i nigdy nie odst?pi?y od tego zamiaru; 
 • wracaj? do USA po tymczasowym pobycie za granic?, a przyczyny przed?u?enia pobytu poza Stanami Zjednoczonymi by?y uwarunkowane losowo i niezale?ne od nich; 
 • spe?niaj? wszystkie kryteria niezb?dne do ubiegania si? o wiz? imigracyjn?, 
 • oraz dokona? rejestracji na stronie http://www.okvlm.com.cn 

W celu z?o?enia podania o Status Powracaj?cego Rezydenta oraz wyznaczenia terminu rozmowy, nale?y dokona? rejestracji na stronie http://www.okvlm.com.cn lub skontaktowa? si? z infolini? pod numerem telefonu +48 22 307 1361 w godzinach 8:00-19:00. Nale?y równie? wype?ni? formularz DS-117 i przynie?? go w dniu rozmowy z konsulem wraz z dokumentami, które b?d? stanowi?y dowody na poparcie powy?szego wniosku.

W przypadku, gdy podanie o status powracaj?cego rezydenta zostanie rozpatrzone negatywnie op?ata nie zostanie zwrócona. Op?ata wynosi 180 dolarów lub równowarto?? w z?otówkach w przeliczeniu po kursie dnia Ambasady, akceptowane s? równie? karty kredytowe dla obywateli Unii Europejskiej.

Prosimy o zgromadzenie poni?szych dokumentów i przyniesienie ich w dniu rozmowy z konsulem:

 • wa?ny paszport 
 • wype?niony formularz DS-117
 • zielon? kart? I-551 
 • dowody na potwierdzenie wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych (np. bilet lotniczy, paszport z piecz?tkami wjazdów i wyjazdów itd.)
 • dowody na potwierdzenie zwi?zku ze Stanami Zjednoczonymi (np. rozliczenia podatkowe, powi?zania ekonomiczne, rodzinne i finansowe w USA itd.)
 • dowód na potwierdzenie, ?e przed?u?ony pobyt poza Stanami Zjednoczony nast?pi? z przyczyn od nas niezale?nych.

W przypadku zatwierdzenia podania o Status Powracaj?cego Rezydenta przez konsula, Sekcja Konsularna udzieli dalszych informacji odno?nie procedury imigracyjnej.

Konieczna b?dzie równie? kolejna rozmowa z konsulem w celu uzyskania wizy imigracyjnej. Op?ata za rozpatrzenie wniosku o wiz? imigracyjn? SB1 wynosi 205 dolarów lub równowarto?? w z?otówkach po przeliczeniu wg kursu dnia Ambasady. Op?aty nale?y dokona? w kasie konsulatu w gotówce lub kart? kredytow? (dla obywateli krajów Unii Europejskiej).

Nale?y ubiega? si? o wiz? imigracyjn? w ci?gu 6 miesi?cy od daty zatwierdzenia DS-117, po tym terminie podanie traci swoj? wa?no??.

Je?li podanie o Status Powracaj?cego Rezydenta zostanie rozpatrzone negatywnie:

 • Istnieje mo?liwo?? ubiegania si? o wiz? imigracyjn? na podstawie petycji I-130, w przypadku, gdy najbli?sza rodzina mieszka w USA

            lub

 • Je?li nadal jeste? zainteresowany/a wyjazdem do USA, mo?esz ubiega? si? o wiz? turystyczn? (B2). Nale?y jednak spe?ni? wszystkie kryteria, aby kwalifikowa? si? do otrzymania wizy czasowej. Wi?cej informacji mo?na uzyska? na stronie internetowej www.okvlm.com.cn

Wi?cej informacji dotycz?cych sta?ego pobytu mo?na uzyska? pod numerem telefonu +48 22 625-1042 od 14:00 -16:00 lub prosimy o kontakt drog? elektroniczn? z Ambasad? [email protected] .

Informacje mo?na równie? znale?? na stronie Departamentu Stanu USA: https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/returning-residents.html

ZRZECZENIE SI? STATUSU STA?EGO REZYDENTA (FORMULARZ I-407)

Ambasada USA w Warszawie nie przyjmuje ju? wniosków I-407.
W celu zrzeczenia si? statusu sta?ego rezydenta nale?y wype?ni? w j?zyku angielskim wniosek I-407(PDF) Abandonment of Lawful Permanent Residence (nale?y si? upewni?, ?e wszystkie punkty zosta?y wype?nione, w tym punkt 10 w cz??ci 1 – wyja?nij szczegó?owo powody, dla których zrzekasz si? statusu sta?ego rezydenta). Kopie wype?nionego formularza I-407 oraz ?zielonej karty” I-551 nale?y zachowa? do swojego u?ytku. Wype?niony orygina? formularza I-407, kart? sta?ego pobytu oraz kopert? ze swoim adresem zwrotnym nale?y wys?a? poczt? do najbli?szego biura Urz?du Imigracyjnego USCIS, które znajduje si? we Frankfurcie w Niemczech, na adres:

USCIS
Giessener Strasse 30
60435 Frankfurt, Niemcy

Urz?d Imigracyjny ode?le kopi? przyj?tego i podpisanego wniosku na podany na kopercie zwrotnej adres w ci?gu kilku tygodni. Podró?uj?c do Stanów Zjednoczonych nale?y kopi? wype?nionego wniosku I-407 mie? przy sobie. 

Jak ubiega? si? o mo?liwo?? ponownego wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych

Je?li jeste? sta?ym rezydentem Stanów Zjednoczonych i przebywasz poza krajem krócej ni? 12 miesi?cy (364 dni lub mniej), mo?esz ubiega? si? o ponowny wjazd na teren Stanów Zjednoczonych przedstawiaj?c swoj? zielon? kart? urz?dnikowi imigracyjnemu na lotnisku w USA. Nale?y tak?e udowodni?, ?e nadal posiadasz status sta?ego rezydenta.  

Wyj?tkowe przypadki dotycz?ce amerykańskich wojskowych i pracowników rz?dowych

Przepisy dotycz?ce przebywania poza Stanami Zjednoczonymi krócej ni? 12 miesi?cy nie dotycz? ma??onka lub dziecka osoby pracuj?cej dla si? zbrojnych Stanów Zjednoczonych stacjonuj?cego za granic? lub osoby pracuj?cej dla rz?du USA. W tym przypadku, ma??onek lub dziecko musz? okaza? na lotnisku w USA Kart? Sta?ego Pobytu (Zielona Karta) oraz adres miejsca sta?ego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, przy czym wjazd ten nast?pi? mo?e przed lub jednocze?nie z wjazdem ma??onka b?d?cego cz?onkiem si? zbrojnych lub pracownikiem rz?dowym lub w ci?gu 4 miesi?cy od powrotu ma??onka do Stanów Zjednoczonych.

Specjalne zezwolenie z Urz?du Imigracyjnego Reentry Permit

Posiadacz zielonej karty zamierzaj?cy opu?ci? Stany Zjednoczone na d?u?ej ni? 12 miesi?cy powinien zg?osi? si? do Urz?du Imigracyjnego nie pó?niej ni? 30 dni przed planowanym wyjazdem i ubiega? si? o tzw. ?bia?y paszport”- Reentry Permit. Jest to dokument pozwalaj?cy na przebywanie poza Stanami Zjednoczonymi maksymalnie do 2 lat i wa?no?? takiego dokumentu nie mo?e by? przed?u?ona. Je?li dokument jest zatwierdzony, wówczas jego posiadacz ma prawo wjecha? na teren Stanów Zjednoczonych w ramach jego wa?no?ci. Ka?da osoba ubiegaj?ca si? o ponowny wjazd na teren USA musi spe?ni? wymagania stawiane przez Urz?d Imigracyjny i udowodni?, ?e s? one spe?nione w chwili wjazdu w ka?dym wzgl?dzie. 

北京时时彩官网首页