北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Pomocne linki

Pomocne linki

Na tej stronie:


Du?a cz??? informacji zawartych na tej stronie dost?pna jest tylko w j?zyku angielskim. Je?li potrzebuj? Państwo dodatkowej pomocy prosimy skontaktowa? si? z t?umaczem.

Rz?d Federalny Stanów Zjednoczonych

Departament Stanu Stanów Zjednoczonych

Departament Bezpieczeństwa Krajowego

Polityka wizowa Stanów Zjednoczonych

Przepisy Stanów Zjednoczonych ustanowione przez Kongres w celu kontroli nad sprawami imigracyjnymi, w tym wjazdem i wyjazdem osób przekraczaj?cych granice kraju, okre?laj?ce kto i jak d?ugo mo?e przebywa? w USA i kiedy musi opu?ci? kraj. Ustawa o imigracji i obywatelstwie (Immigration and Naturalization Act, INA), w Rozdziale 8 Kodeksu Stanów Zjednoczonych okre?lono podstawy prawa imigracyjnego, wraz z poprawkami. Ponadto przepisy imigracyjne przyj?te w ostatnim czasie maj? wp?yw na rozpatrywanie wniosków o wizy, na przyk?ad USA Patriot Act z 2001 r.oraz Enhanced Border Security and Visa Reform Act z 2002 r. Wi?cej informacji o przepisach imigracyjnych Stanów Zjednoczonych.

北京时时彩官网首页